Wednesday, March 16, 2011

DIaLEk TereNGGAnu..

Dialek Terengganu

Saya Sebenarnya bangga menadi anak jati negeri Terengganu kerana dialek yang digunakan sangat unik dan berlainan daripada dialek lain .Gaya percakapan penutur dialek Terengganu sama seperti dialek Kelantan. Bagaimanapun ianya berbeza dari segi sebutan. Ciri utama dialek Terengganu adalah penambahan huruf ‘g’ bagi kata-kata yang berakhiran dengan ‘n’. Contoh:

Ejaan Standard                         Dialek Terengganu
Makan                                                  Makang
Ikan                                                      Ikang
Bukan                                                   Bukang
Badan                                                   Badang
Pun                                                       Pung
Zapin                                                    Zaping
Kemaman (nama daerah)                      Kemamang
Jalan                                                     Jalang
Hujan                                                    Hujang

Dalam dialek Terengganu huruf ‘a’ di akhir kata juga diganti dengan bungi ‘ě’ yang jelas sebagaimana dielak Perak (selatan)

Ejaan Standard              Dialek Terengganu                 Dialek Kelantan
Apa                                         Apěě                                                   Gapo
Mana                                       Maněě                                                 Mano
Ada                                         Aděě                                                    Ado

Pengguguran huruf ‘m’ didalam kata-kata seperti :
           
Ejaan Standard                                   Dialek Terengganu
Jumpa                                                                   Jupěě
Sampai                                                                  Sapaa

Terdapat juga sedikit perbezaan kata didalam dialek Terengganu seperti contoh berikut:

            BM Standard                            Dialek Terengganu
            Duit                                                         Pitih
            Selalu                                                      Sokmo
            Baling                                                     Gandeng
            Degil                                                       Babe

(ada diantaranya sama dalam dialek Kelantan)

No comments:

Post a Comment